Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hjørringskolen

Hjørringskolen er en samlet organisatorisk enhed, som indeholder alle specialklasser i Hjørring Kommune. Skolen har egen bestyrelse, skoledistriktsleder, lederteam og administration. Skolen består af syv afdelinger, som er placeret på almenskoler rundt om i Hjørring by.

 

Hjørringskolen ligner på mange måder den almindelige folkeskole. Men i Hjørringskolen er der mulighed for et ekstra fokus på den enkelte elevs særlige støttebehov. Fælles for afdelingerne i HjørringSkolen er, at undervisningen foregår i klasser med kun få elever. Til hver klasse er der tilknyttet et fast team af lærere og pædagoger, der i fællesskab planlægger, udfører og evaluerer undervisningen. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs faglige niveau, og udover den almindelige undervisning indgår også projektforløb, forskellige relevante ekskursioner, praktikforløb, brobygninger mm.  

Hjørringskolens otte afdelinger har ens værdigrundlag og pædagogisk fundament, men afdelingerne adskiller sig fra hinanden ved, at de enkelte afdelinger har særlige pædagogiske indsatser, som tilgodeser lige netop de støttebehov, eleverne i den pågældende afdeling har.  

I Hjørringskolen samarbejder vi med de øvrige almene skoler om både undervisning og specialpædagogik, idet et sådant samarbejde er udbytterigt for både undervisere og pædagoger, såfremt der sker videndeling på tværs. Dette ved vi fra egne erfaringer, men også fra en større undersøgelse af undervisningen i specialtilbud fra 2017 udarbejdet af Rambøll på opdrag fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
 
Ydermere har vi i Hjørringskolen et inklusionsteam bestående af lærere og pædagoger, som understøtter og vejleder i almenskolen i forhold til specialpædagogiske indsatser.   


 
Hjørringskolens elever 

I Hjørringskolen har vi fokus på at undervise elever med forskellige udfordringer og diagnoser. I dette arbejde vægter vi højt at se på, hvilke støttebehov eleven har, frem for at fokusere på hvilke diagnoser eleverne måtte have. 

Det er den enkelte almenskole, der visiterer eleven til et specialpædagogisk tilbud i Hjørringskolen, og det er PPR, der ud fra specifikke vurderinger kommer med en anbefaling til, hvilken afdeling der pædagogisk set bedst kan tilgodese elevens støttebehov. Den endelige visitering til Hjørringskolen foretages dermed af almenskolen på baggrund af anbefalingerne fra PPR.

Når en elev er visiteret til Hjørringskolen, finder der hvert år en revisiteringskonference sted. På denne konference deltager elevens lærere og pædagoger, en psykolog fra PPR, en UE-vejleder (i udskolingen) lederen fra almenskolen og en leder fra HjørringSkolen. Efter konferencen, hvor elevernes læring, udvikling og trivsel drøftes, tager almenskolen stilling til, om eleven skal visiteres til endnu et år i Hjørringskolen.