Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Teamenes samarbejde

Hjørringskolen er en teambaseret organisation. Teamene i Hjørringskolen er (professionelle læringsfællesskaber?), som kontinuerligt har elevens læring i fokus.

I Hjørringskolen ligger så mange beslutninger som muligt ude hos det enkelte team, hvor der også er viden og kompetence til at vurdere, hvad der er det bedste for eleverne.

Den systemiske tænkning afspejler, hvordan teamene i Hjørringskolen arbejder. Vi tror på, at teamets arbejde med at planlægge, udføre, evaluere og sammen reflektere over elevernes undervisning er meget central og helt afgørende for, at vores elever lærer og trives bedst muligt.

Teamene består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Det er en styrke i teamene, at forskellige faggrupper spiller deres viden og kompetencer ind i samarbejdet, og derved styrker den samlede pædagogiske indsats omkring eleven. Derfor understøtter Hjørringskolen de enkelte faggruppers særegne professionsviden, da det er i samspillet mellem disse den tværprofessionelle kvalitet sikres med øget kvalitet i de konkrete pædagogiske indsatser til følge.

I Hjørringskolen har vi særligt fokus på co-teaching. Co-teaching er en læringsorienteret og tværprofessionel praksis, som i Hjørringskolen består af et samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Undervisningsopgaven i klasserummet deles mellem de forskellige faggrupper, og lærere og pædagoger er derudover sammen om at planlægge, udføre og evaluere undervisningen. Gennem denne tilgang vil vi i Hjørringskolen gerne opnå en mere inkluderende, afvekslende og varieret undervisningspraksis, hvor lærere og pædagoger lader sig inspirere af hinanden og udvikler fælles viden i forhold til undervisningen.

I situationer, hvor noget kommer i vejen for, at en elev kan lære og trives, bliver det teamets opgave at håndtere og igangsætte forebyggende pædagogiske indsatser, der kan hjælpe eleven videre til at lykkes i sin skolegang.

I Hjørringskolen har teamene en “værktøjskasse” af forskellige metoder, som kan kvalificere og hjælpe i arbejdet med at tilrettelægge undervisningen eller sætte pædagogiske indsatser i gang, det kan bl.a. være at:

Teamene arbejder med prøvehandlinger som metode. Teamet sætter systematiske prøvehandlinger i gang i forhold til en bestemt problemstilling eller nøgleproces, hvor undervisningen eller den pædagogiske indsats ikke fungerer optimalt. Prøvehandlingerne hjælper teamet med præcist at afklare, hvor der kan laves en samlet indsats. Prøvehandlingerne evalueres løbende i teamet. Opleves der en positiv effekt i forhold til elevens læring og trivsel bliver den handling, som er sat i gang, til pædagogisk praksis.

I arbejdet med at tilrettelægge den bedste skoledag for eleverne, kan det være nødvendigt at opsamle data for at blive klogere på, hvad der fungerer i undervisningen. Her kan teamet tage metoden positive afvigelser i brug. Ved brug af denne metode samler teamet systematisk data på, hvad der virker. Derefter tager teamet stilling til, hvordan der kan gøres mere af det, der virker. Dette er forstærkning af positiv variation, og det ved vi fra forskning er en nem og effektiv vej til forbedring, hvis teamet står med en særlig pædagogisk udfordring.

En anden metode er arbejdet med en Den Fælles Analysemodel, hvor der i teamet reflekteres over forskellige perspektiver på en bestemt problemstilling.  Teamet opnår gennem denne refleksion og analyse en større forståelse for og viden om problemstillingen og kan derefter finde nye veje i forhold til udvikling af pædagogiske indsatser og tiltag. Analysemodellen hjælper teamet med en forståelse af, hvad der i systemet, konteksten udløser, påvirker og opretholder elevens adfærd.

Teamene arbejder også med Plan B-samtaler, hvor der samarbejdes med eleven omkring en gensidig tilfredsstillende løsning på en given problemstilling. Med Plan B-samtaler kan teamene forebygge og løse problemer i et samarbejde med eleverne og dermed undgå, at problemerne vokser sig større. I en Plan Bsamtale inviterer den voksne eleven til en samtale, hvor eleven gennem samtalens struktur oplever at blive lyttet til af en nysgerrig og åben voksen og sluttelig også føler ejerskab for de endelige løsningsforslag.

Ved brugen af de forskellige metoder bliver teamet vidensproducerende og får ny viden, som kan bruges i fremtidige pædagogiske problemstillinger. Teamene reflekterer ved hjælp af metoderne kontinuerligt over, hvilke indsatser der virker og får justeret nuværende indsatser, når der er brug for det.

Et team i Hjørringskolen er derfor altid forandringsorienteret og nysgerrig på egen og fælles pædagogisk praksis for at skabe de bedste betingelser for elevernes skolegang.  

team